ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij bestellingen via www.Seleniet Kunst.nl gelden de volgende Algemene Voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Seleniet Kunst en op alle met Seleniet Kunst aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Seleniet Kunst is ingestemd en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.4 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welk elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Seleniet Kunst in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5 Seleniet Kunst behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.6 Door het gebruik van de internetsite van Seleniet Kunst en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.7 Seleniet Kunst is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Prijzen en Betaling

2.1 Alle door Seleniet Kunst vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2.2 De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

2.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

2.4 Seleniet Kunst kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: betaling vooraf op girorekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over op rekening NL38 INGB 0006 0635 82 te Amersfoort ( BIC INGBNL2A) ten name van Seleniet Kunst te Amerfoort.

2.7  Overeenkomsten waarover enige verschuldigde betaling veertien (14) dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 3 Levering

3.1 Seleniet Kunst heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd: Bij betaling vooraf worden de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd.

3.2 De genoemde levertijden zoals vermeld in het vorige lid zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

3.3 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email

3.4 Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overenkomst opgegeven adres.

3.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 4 Aanbiedingen / Overeenkomsten

4.1 Alle aanbiedingen van Seleniet Kunst zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

4.2 Seleniet Kunst behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. De Klant en Seleniet Kunst komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De electronische bestanden van Seleniet Kunst gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

4.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Seleniet Kunst garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Seleniet Kunst verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Seleniet Kunst aan de vervoerder ter beschikking wordt gesteld. Seleniet Kunst zal werken van Seleniet verzekerd verzenden. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Seleniet Kunst zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van reden geschieden.

Artikel 6 Ruilen / Herroepingsrecht

6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Seleniet Kunst daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven aan Seleniet Kunst.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Seleniet Kunst de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Seleniet Kunst te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4 Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Seleniet Kunst zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Seleniet Kunst betaalde.

6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Seleniet Kunst is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Seleniet Kunst. Seleniet Kunst is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.2 Indien Seleniet Kunst, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waarvoor de schade is veroorzaakt.

7.3 Het is mogelijk dat Seleniet Kunst op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Seleniet Kunst is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

8.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Seleniet Kunst, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan digitale foto`s, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooi eerbare technische en/of commerciïle know-how, methoden en concepten.

8.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Seleniet Kunst, haar toeleveranciers of ander rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9.2 In geval van overmacht is Seleniet Kunst niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Seleniet Kunst vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

10.2 Seleniet Kunst verstrekt geen klantgegevens aan derden.

10.3 Seleniet Kunst neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 Diversen

12.1 Seleniet Kunst is gevestigd te Amersfoort en registreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 57093466 te Amersfoort. Het BTW-indentificatienummer is NL852435332B01. Gelieve alle correspondentie te zenden aan Seleniet Kunst, emailadres info@selenietkunst.nl

12.2 Wanneer door Seleniet Kunst gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Seleniet Kunst deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

******************************************************************************

ALGEMENE VOORWAARDEN CADEAUBONNEN

Bij de aankoop en het gebruik maken van cadeaubon(nen) stem je in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden:

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Seleniet Kunst verkochte cadeaubonnen.

2.Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code en wordt slechts éénmaal verstrekt.

Alleen originele cadeaubonnen kunnen worden gebruikt, bewaar de cadeaubon dus zorgvuldig.

3.De op de cadeaubon vermelde code kun je tijdens het afrekenen gebruiken.

Tijdens het afrekenen vul je de code in in het daarvoor bestemde vakje bij “Coupon Code”.

Vul de exacte code in, zoals deze op de cadeaubon is weergegeven.

4.In geval van diefstal of verlies vindt helaas geen compensatie plaats.

5.Seleniet Kunst behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

6.Cadeaubonnen kunnen niet geruild worden en zijn niet inwisselbaar voor geld.

7.Cadeaubonnen uitgegeven door Seleniet Kunst zijn uitsluitend inwisselbaar in het Atelier van Seleniet Kunst.

8.Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de cadeaubon, moet het verschil betaald worden met één van de andere aanwezige betaalmethoden.

9.Indien het totaalbedrag van de bestelling lager is dan de waarde van de cadeaubon blijft deze staan voor de eerst volgende bestelling.

10.Het is niet toegestaan cadeaubonnen te kopiëren, wijzigen, vervalsen of anderszins aan te passen.

11.De cadeaubonnen zijn niet van toepassing op verzendkosten.

12.Deze cadeaubon voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Lees daarom altijd voor het gebruik de voorwaarden goed door.

Copyright ©2018 Seleniet Kunst Alle rechten voorbehouden. Designed by Antoinette Elsinga Seleniet Kunst

******************************************************************************

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS & LESSEN

Voorwaarden zelf beeldhouwen.

• inschrijven voor een workshop of een cursus kan via het inschrijfformulier op de website: www.selenietkunst.nl of per email: info@selenietkunst.nl
• inschrijving voor een workshop of lessen  is definitief als de per e-mail gestuurde inschrijvingsbevestiging voor akkoord geretourneerd is en het verschuldigde bedrag ontvangen is.
• bedrijven en organisaties kunnen middels een factuur betalen.
• bij alle activiteiten geldt dat het verschuldigde lesgeld voor aanvang van de workshopdatum ontvangen dient te zijn.
• deze voorwaarden gelden tenzij anders is afgesproken.

Annuleringsvoorwaarden
Het annuleren van een gehele workshop (alle deelnemers):
• tot 14 dagen voor de workshop: restitutie van het gehele cursusbedrag.
• tot 7 dagen van te voren: restitutie van 50% van het totale cursusbedrag.
• daarna is geen restitutie meer mogelijk en is men het gehele cursusbedrag verschuldigd.

Het annuleren van een gehele workshop op locatie:
• tot 21 dagen voor de workshop: restitutie van het gehele cursusbedrag.
• tot 14 dagen van te voren: restitutie van 50% van het totale cursusbedrag.
• daarna is geen restitutie meer mogelijk en is men het gehele cursusbedrag verschuldigd.
• als de betaling van het gehele bedrag niet tijdig ontvangen is op de rekening van Seleniet Kunst zal de workshop geen doorgang hebben.

Het annuleren van een les of workshop door een deelnemer:
• tot 14 dagen voor de workshop: restitutie van het gehele cursusbedrag.
• tot 7 dagen van te voren: restitutie van 50% van het totale cursusbedrag.
• daarna is geen restitutie meer mogelijk en is men het gehele cursusbedrag verschuldigd.
• een geannuleerde les uit een cursus wordt niet gerestitueerd. Een les inhalen is mogelijk als:

• bij ziekte dezelfde dag voor 10 uur afmelden, inhalen in overleg mogelijk.
• afmelden tijdens het blok 24 uur van tevoren, dan is inhalen in overleg mogelijk.

Een strippenkaart voor lessen heeft een geldigheid van 4 maanden vanaf de de genoten les of na overleg met Antoinette Elsinga.

Het annuleren van een les of workshop op locatie door een deelnemer:
• tot 21 dagen voor de workshop: restitutie van het gehele cursusbedrag.
• tot 14 dagen van te voren: restitutie van 50% van het totale cursusbedrag.
• daarna is geen restitutie meer mogelijk en is men het gehele cursusbedrag verschuldigd.

Aansprakelijkheid.
• Antoinette Elsinga stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of verlies van goederen. Indien noodzakelijk kunnen de algemene voorwaarden tussentijds worden aangepast. Deelname aan één van de lessen betekent een akkoord aangaan met deze algemene voorwaarden.

Overige voorwaarden
• deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico.
• men wordt vriendelijk verzocht op tijd aanwezig te zijn, ook niet te vroeg. En na afloop van de les het atelier verlaat.
• men mag de stenen mee naar huis nemen of in het Atelier achterlaten. Beschadigingen zijn voor eigen risico, Antoinette Elsinga neemt geen verantwoording voor uw steen.
• de prijs is inclusief gebruik gereedschap, als u het gereedschap beschadigd word de werkelijke prijs aan u doorberekend.
• alle  gepubliceerde prijzen, data, locaties en omschrijvingen zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. Indien overmacht daartoe aanleiding geeft, kunnen data en prijzen worden aangepast. Indien u ingeschreven bent, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

******************************************************************************

ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK BEELDMATERIAAL

Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Antoinette Elsinga. Bij inbreuk komt Antoinette Elsinga een vergoeding toe ter hoogte van 25% van de verkoopwaarde van beeld dat op de foto staat met een minimum van € 300,-.

Voor het gebruik van beeldmateriaal wordt een overeenkomst opgesteld.